Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Konservative i Herlev

Konservative Folkeparti

VALGPROGRAM 2005.

Børneinstitutioner Såvel vores børn som medarbejderne bruger en stor del af deres hverdag i institutionerne. Derfor mener vi, at forholdene i institutionerne skal forbedres.

Konservative vil: - renovere de nedslidte institutioner. -

indføre en frivillig madordning for børnehavebørn. - ansætte

pædagoger frem for pædagogmedhjælpere. - indføre fleksible

åbningstider, så institutionernes åbningstider passer til 

forældrenes behov

Skoler I Herlev har konservative været

med til at indføre en renoveringsplan for vores nedslidte skoler.

Vi mener dog fortsat, at flere ting skal forbedres for at sikre

vores børn og unge en optimal skolegang.

Konservative vil: - styrke fagligheden ved at indføre flere

timer i dansk og matematik. - indføre frivillige madordninger

med sund og ernæringsrigtig kost. - løbende opgradere IT-udstyret,

så skolerne følger med udviklingen. - øge kvaliteten af

vikartimer gennem en vikarordning med uddannede  og 

faste lærere

Skat De stadigt stigende ejendomsvurderinger

har betydet, at husejernes udgifter kontinuerligt er steget.

Samtidig er det blevet sværere for førstegangskøbere at komme

ind på markedet.

Konservative vil: - automatisk nedregulere grundskylden i takt

med stigningen i vurderingerne så man i  årene fremover

ikke skal betale mere i grundskyld, end man gør i dag

Tryghed i gadebilledet Mange Herlev-borgere

oplever en stigende utryghed, når de færdes ude om aftenen. Det

er en uheldig tendens, og vi vil derfor arbejde for, at Herlev-borgerne

igen kan føle sig trygge.

Konservative vil: - skabe flere og bedre aftentilbud til

de unge. - styrke indsatsen over for eksempelvis

flokdannelse, hærværk og hensynsløse knallertkørere. - styrke

integrationsindsatsen. - lægge pres på for at få øget

politiets patruljering i Herlev

Ældre Vi mener, at Herlevs ældre har

fortjent den bedst mulige hjemmehjælp. Det får de ikke i dag.

En hjemmehjælpsmodtager i Herlev får i gennemsnit 2,97 timer pr.

uge. På landsplan er tallet 5,47 timer pr. uge.

Konservative vil: - tilføre de ældre flere

hjemmehjælpstimer. - styrke hjemmehjælpen, så der bliver plads

til at øge både hjælpen og den sociale omsorg. - indføre

ekstra tid, som giver hjemmehjælperen mulighed for at opfylde

særlige ønsker hos borgeren

Idræt Idrætten spiller en vigtig rolle i

Herlev, blandt andet fordi motion er sundt, og fordi den er med

til at skabe netværk for både børn, unge, voksne og ældre.

Konservative vil: - overdække Hjortespring-Badet permanent,

så det bliver en moderne og  tidssvarende svømmehal og

udbygge med et opvarmet bassin til børn. - iværksætte en plan

for renovering og ombygning af eksisterende idrætsfaciliteter. -

øge muligheden for, at de, som ikke er medlem af en

idrætsforening, kan benytte  idrætsanlæggene. Dette må

dog ikke gå ud over idrætsklubberne

Boliger Vores boligpolitik skal dels være

med til at sikre, at der er en passende boligsammensætning i

Herlev, dels at mulighederne for at blive boende i Herlev

optimeres.

Konservative vil: - sætte en stopper for opførelse af mere

almennyttigt boligbyggeri – undtagen hvis  byggeriet er

forbeholdt unge og seniorer. - sikre at nybyggeri bliver

parcelhuse og boliger på andelsbasis. - undersøge muligheden

for at oprette ”stilleopgange”, hvor der kun må bo

seniorer

Sundhed Vi ser forebyggelse og flere tilbud

som centrale nøgleord, når Herlev-borgernes sundhedstilstand

skal styrkes og sikres.

Konservative vil: - oprette et sundhedscenter· oprette

en sundhedsgruppe, som tager sig af indsatsen over for børnene

og deres  forældre. - styrke pædagogernes og lærernes

viden om kost og motion. - reducere kontingentet for overvægtige

til idrætsklubberne, hvis sundhedsgruppen, skolelægen

eller den praktiserende læge har ordineret motion

Trafik Det skal være sikkert at færdes i

trafikken i Herlev!

Konservative vil: - indføre maks. 40 km zoner i alle bolig-/parcelhuskvarterer.

- øge sikkerheden på alle de veje, som børnene benytter og på

de steder, hvor der  generelt er øget risiko for ulykker. -

sikre, at Herlev Kommune kontinuerligt lægger maksimalt pres for

at sikre en  ordentlig busbetjening – både med hensyn

til antallet af afgange og placering af  ruter

Kultur Kultur giver oplevelser. Og kulturelle

oplevelser er vigtige, hvis vi skal sikre vores kulturarv og

styrke netværksdannelsen samt vores lokale identitet.

Konservative vil: - øge bevillingen til Klauzdal, så

spillestedet for alvor sætter Herlev på det musikalske

landkort. - udvikle Medborgerhuset til at være et decideret

aktivitetscenter med mulighed for  eksempelvis

keramikværksted, håndarbejde, træarbejde og lignende udover

det,  som Medborgerhuset i dag tilbyder. - sikre, at vi

også i fremtiden har en lokal biograf samt en lokal teaterscene

Miljø Et sundt og varieret miljø er en

forudsætning for, at vi kan trives både nu og i fremtiden

– også lokalt.

Konservative vil: - sikre at Herlev også har grønne oaser i

fremtiden. - sikre at kommunen og dens institutioner går forrest,

når det gælder miljøindsatsen. - der skal sættes miljømål,

og dem, der overholder målene, skal belønnes. - sikre at

kommunen er langt mere aktiv over for borgerne med 

oplysningskampagner og råd om, hvordan man kan spare på

ressourcerne